نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار سازمانی

 

پژوهشگاه از نظر اداری و مالی مستقل از دانشگاه تهران است و زیر نظر هیأت مدیره اداره می شود.

 

ارکان اصلی پژوهشگاه عبارت­­ند از:

 

هیأت امناء پژوهشگاه: مرکب از رئیس دانشگاه (رئیس)، معاون پژوهشی دانشگاه (قائم ­مقام)، رؤسای پژوهشکده­ ها، 4 نفر از مدیران بخش­های دولتی و خصوصی به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه، رئیس پژوهشگاه (دبیر).

 

هیأت مدیره پژوهشگاه: مرکب از معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس)، مدیر کل برنامه ­ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه، رئیس پژوهشگاه، یک نفر از مدیران بخش دولتی و خصوصی، یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه. اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت امناء پژوهشگاه انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء به مدت سه سال منصوب خواهند شد.

 

رئیس پژوهشگاه: رئیس پژوهشگاه با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیأت امناء و از بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه انتخاب و توسط رئیس هیأت امناء به مدت سه سال منصوب خواهد شد. کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی پژوهشگاه بر عهده ریاست پژوهشگاه می­ باشد.

 

معاونت­ های پژوهشگاه: دومین سطح سازمانی پس از رئیس پژوهشگاه می ­باشد که انجام بخشی از وظایف مربوط به اهداف پژوهشگاه را بر عهده دارد. معاونت ­های پژوهشگاه عبارتند از:

  • معاونت فناوری و ارتباطات
  • معاونت پژوهشی و مهارت ­های کاربردی
  • معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

هر معاونت زیر نظر معاون آن معاونت اداره می­شود. معاونین پژوهشگاه با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه منصوب می ­شوند.

 

هیات ممیزه پژوهشگاه: شامل بازرس اصلی و علی ­البدل و حسابرس می باشند.

 

شورای پژوهشی پژوهشگاه و کمیته‌های تخصصی: متشکل از نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی دانشگاه و نمایندگان دستگاه­ های اجرائی می­باشد و زیر نظر رئیس یا معاونین پژوهشگاه فعالیت می کنند.

 

پژوهشکده ها و واحد های پژوهشی: کلیه واحدهای پژوهشی که زیر نظر پژوهشگاه به انجام فعالیت پژوهشی می­ پردازند.

 

 

نمودار سازمانی پژوهشگاه دانشگاه تهران