دید و بازدید نوروز 94 معاون پژوهشی و ریاست پژوهشگاه با کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی دید و بازدید نوروز 94 معاون پژوهشی و ریاست پژوهشگاه با کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی

 

 

 

 

 

 

اولین جلسه شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران مورخ 26اسفند 1393 اولین جلسه شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران مورخ 26اسفند 1393

 

 

 

ضیافت افطار مورخ 21 تیر 1393 ضیافت افطار مورخ 21 تیر 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه به تاریخ 21 تیر 1392 بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه به تاریخ 21 تیر 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هیات امنای پژوهشگاه جلسه هیات امنای پژوهشگاه

 

 

افتتاح پژوهشکده صنایع نوین هوایی

 

افتتاح پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

مراسم افتتاح پژوهشگاه به تاریخ 25 بهمن 1390 مراسم افتتاح پژوهشگاه به تاریخ 25 بهمن 1390