نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقرار پژوهشکده های دانشگاه در پژوهشگاه دانشگاه

استقرار پژوهشکده های دانشگاه در پژوهشگاه دانشگاه


17/11/1390

موضوع استقرار پژوهشکده های دانشگاه در پژوهشگاه دانشگاه براساس لیست ارائه شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه در جلسه مورخ 17/11/1390 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.