نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد مرکز پژوهشی و فناوری مواد اولیه دارویی و آرایشی در پژوهشگاه

ایجاد مرکز پژوهشی و فناوری مواد اولیه دارویی و آرایشی در پژوهشگاه


25/6/1392

پیشنهاد ایجاد مرکز پژوهشی و فناوری مواد اولیه دارویی و آرایشی در جلسه مورخ 25/6/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و مقرر گردید معاونت پژوهشی دانشگاه بررسی و هماهنگی لازم را در خصوص ایجاد مرکز پژوهشی مورد اشاره به عمل آورده تا مانع حقوقی و قانونی در راستای این مصوبه وجود نداشته باشد.