نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد پژوهشکده اقتصاد مقاومتی در پژوهشگاه

ایجاد پژوهشکده اقتصاد مقاومتی در پژوهشگاه


22/8/1391

پیشنهاد ایجاد پژوهشکده اقتصاد مقاومتی در جلسه مورخ 22/8/1391 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید ساختار پیشنهادی ایشان با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات نهایی شود.