نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد پژوهشکده تحقیقات و مطالعات طب تجربی در پژوهشگاه

ایجاد پژوهشکده تحقیقات و مطالعات طب تجربی در پژوهشگاه


17/11/1390

درخواست رئیس دانشکده دامپزشکی در خصوص پژوهشکده تحقیقات و مطالعات طب تجربی در جلسه مورخ 17/11/1390 هیئت رئیسه دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.