نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد پژوهشکده مدیریت و مهندسی پایداری ملی در پژوهشگاه

ایجاد پژوهشکده مدیریت و مهندسی پایداری ملی در پژوهشگاه


11/9/1392

تقاضای ایجاد پژوهشکده مدیریت و مهندسی پایداری ملی در پژوهشگاه دانشگاه در جلسه مورخ 11/9/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.