نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس مرکز افکار سنجی در پژوهشگاه

تاسیس مرکز افکار سنجی در پژوهشگاه


21/5/1392

پیشنهاد دانشکده مطالعات جهان در خصوص تاسیس مرکز افکارسنجی در جلسه مورخ 21/5/1392 هیئت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.