نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی در پژوهشگاه

تاسیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی در پژوهشگاه


14/5/1392

تاسیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی در جلسه مورخ 14/5/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب واقع شد.