نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی در پژوهشگاه

14/5/1392

تاسیس مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی در جلسه مورخ 14/5/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب واقع شد.