نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک در پژوهشگاه

تاسیس مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک در پژوهشگاه


28/11/1392

موضوع تاسیس مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک در پژوهشگاه در جلسه مورخ 28/11/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.