نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس مرکز پژوهشی و فناوری فرآورده های میکروبی دانشگاه در پژوهشگاه

تاسیس مرکز پژوهشی و فناوری فرآورده های میکروبی دانشگاه در پژوهشگاه


19/1/1392

پیشنهاد تاسیس مرکز پژوهشی و فناوری فرآورده های میکروبی دانشگاه تهران در جلسه مورخ 19/1/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.