نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس پژوهشکده اخلاق حرفه ای در پژوهشگاه

تاسیس پژوهشکده اخلاق حرفه ای در پژوهشگاه


18/2/1391

پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه در خصوص تاسیس پژوهشکده اخلاق حرفه ای در جلسه مورخ 18/2/1391 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.