نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس پژوهشکده بین المللی ژئو انفورماتیک در پژوهشگاه

تاسیس پژوهشکده بین المللی ژئو انفورماتیک در پژوهشگاه


7/5/1392

تاسیس پژوهشکده بین المللی ژئو انفورماتیک در جلسه مورخ 7/5/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب واقع شد.