نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس پژوهشکده علم و قرآن در پژوهشگاه

تاسیس پژوهشکده علم و قرآن در پژوهشگاه


5/10/1390

درخواست معاون پژوهشی دانشگاه در خصوص تاسیس پژوهشکده علم و قرآن در جلسه مورخ 5/10/1390 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر گردید معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اساسنامه را بررسی و نتیجه را به جلسه ارائه نمایند.