نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس پژوهشکده مکاترونیک و ماشین های هوشمند در پژوهشگاه

تاسیس پژوهشکده مکاترونیک و ماشین های هوشمند در پژوهشگاه


19/1/1392

پیشنهاد تاسیس پژوهشکده مکاترونیک و ماشین های هوشمند در جلسه مورخ 19/1/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.