نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب اساسنامه پژوهشکده مشترک فناوری های نوین هوایی در پژوهشگاه

14/5/1392

اساسنامه پژوهشکده مشترک فناوری های نوین هوایی در جلسه مورخ 14/5/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب واقع شد.