نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب اساسنامه پژوهشکده مشترک فناوری های نوین هوایی در پژوهشگاه

تصویب اساسنامه پژوهشکده مشترک فناوری های نوین هوایی در پژوهشگاه


14/5/1392

اساسنامه پژوهشکده مشترک فناوری های نوین هوایی در جلسه مورخ 14/5/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب واقع شد.