نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب اساسنامه پژوهشگاه دانشگاه

تصویب اساسنامه پژوهشگاه دانشگاه


15/12/1390

اساسنامه پژوهشگاه دانشگاه در جلسه مورخ 15/12/1390 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح شد و مقرر گردید توسط معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری بررسی و پس از تایید ایشان مصوب تلقی گردد.