نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جامع عملکرد پژوهشگاه در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه

28 مهر 93

در بیست و ششمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه در سال 1393 مورخ 93/7/28 در دفتر ریاست دانشگاه و با حضور رئیس، معاونین و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه، گزارش جامع در خصوص عملکرد و فعالیت های اخیر پژوهشگاه و پژوهشکده های مستقر در آن توسط معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر معصومی ارائه گردید و هیأت رئیسه ضمن تأکید بر جایگاه و ضرورت ارتقاء پژوهشگاه دانشگاه مقرر نمود که معاون پژوهشی پیشنهاد خود را درباره اساسنامه جدید، ساختار، تشکیلات، شرح وظایف و مأموریت های پژوهشگاه تا پایان آذرماه به هیأت رئیسه ارائه نماید.