نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جامع عملکرد پژوهشگاه در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه

گزارش جامع عملکرد پژوهشگاه در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه


28 مهر 93

در بیست و ششمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه در سال 1393 مورخ 93/7/28 در دفتر ریاست دانشگاه و با حضور رئیس، معاونین و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه، گزارش جامع در خصوص عملکرد و فعالیت های اخیر پژوهشگاه و پژوهشکده های مستقر در آن توسط معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر معصومی ارائه گردید و هیأت رئیسه ضمن تأکید بر جایگاه و ضرورت ارتقاء پژوهشگاه دانشگاه مقرر نمود که معاون پژوهشی پیشنهاد خود را درباره اساسنامه جدید، ساختار، تشکیلات، شرح وظایف و مأموریت های پژوهشگاه تا پایان آذرماه به هیأت رئیسه ارائه نماید.