پژوهشگاه دانشگاه تهران پژوهشگاه دانشگاه تهران

معرفی مسئولان پژوهشگاه معرفی مسئولان پژوهشگاه

 

سمت

نام خانوادگی

رییس پژوهشگاه

دکتر ناصر معصومی

قائم مقام ریاست پژوهشگاه

دکتر علیرضا بدیعی

مسئول دفتر حوزه ریاست

آقای حامد زینعلی

مشاور پژوهشگاه

مهندس محمدعلی گودرزی

مشاور پژوهشگاه

مهندس مسعود یوسفی